rơ le đa chức năng

Rơ le bảo vệ đa chức năng

Rơ le bảo vệ đa chức năng

Rơ le bảo vệ đa chức năng. cung cấp tính năng bảo vệ trong phạm vi rộng đối với hệ thống điện và nó vận hành như một rơ le bảo vệ dự bị đối với hệ thống truyền tải