thị trường phát điện cạnh tranh

Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Cục Điều tiết điện lực đã đưa nhiều giải pháp để các nhà máy điện mới tham gia phát điện cạnh tranh và trong thời gian tới, Cục cũng sẽ ban hành thêm các văn bản hướng dẫn các đơn